Nimyu

CanadaGames

1-1Nimyu1 - 0kurohigeKifu81Dojo Web System: Nimyu vs. kurohige
2-1Nimyulou1181Dojo Web System: Nimyu vs. lou11