enu_shogi

Canada 1Games

1-1enu_shogi1 - 0TwaburovKifu81Dojo Web System: enu_shogi vs. Twaburov
2-1Jyouriku1 - 0enu_shogiKifu81Dojo Web System: Jyouriku vs. enu_shogi
4-1Mouse0 - 1enu_shogiKifu81Dojo Web System: Mouse vs. enu_shogi
5-1enu_shogi1 - 0TableForTwoKifu81Dojo Web System: enu_shogi vs. TableForTwo
6-1M_D_K1 - 0enu_shogi81Dojo Web System: M_D_K vs. enu_shogi
7-1enu_shogi0 - 1gbuglyo81Dojo Web System: enu_shogi vs. gbuglyo