koshiro

Brazil 1Games

1-1koshiro1 - 0Mouse81Dojo Web System: koshiro vs. Mouse
2-1koshiro1 - 0TellmarchKifu81Dojo Web System: koshiro vs. Tellmarch
3-1Pajeroby1 - 0koshiroKifu81Dojo Web System: Pajeroby vs. koshiro
4-1koshiro1 - 0CSPKifu81Dojo Web System: koshiro vs. CSP
5-1Behme0 - 1koshiroKifu81Dojo Web System: Behme vs. koshiro
6-1koshiroLinkuei81Dojo Web System: koshiro vs. Linkuei
7-1koshiro0 - 1M_D_KKifu81Dojo Web System: koshiro vs. M_D_K
8-1eas96koshiro81Dojo Web System: eas96 vs. koshiro
9-1champ11koshiro81Dojo Web System: champ11 vs. koshiro
10-1kolokoshiro81Dojo Web System: kolo vs. koshiro
11-1koshiroRubinstein81Dojo Web System: koshiro vs. Rubinstein